Homorsexual

Homorsexual-56
Než se ustálil termín homosexualita, byla označována též například jako uranismus (Ulrichs, 1864), psychický hermafroditismus (v pojetí Ellise), inverze (u Freuda nebo Chevaliera), psalo se o kontrárně sexuálním cítění či osobách (u Krafft-Ebinga), slovo homoerotika prosazoval místo homosexuality Ferenczi (1914) apod. Samotná existence této polarizace ukazuje na nedostatek výzkumu nebo informovanosti v této oblasti.

Homosexualita (z řeckého homós stejný a latinského sexus, pohlaví) v nejširším pojetí označuje princip vazby osob/tvorů/prvků vykazujících totožnou charakteristiku pohlavnosti (stejné pohlaví).

V užším a v odborném diskurzu obvyklém pojetí jde o sexuální orientaci především nebo výhradně na osoby stejného pohlaví. století byla homosexualita uváděna v odborných monografiích a později v systematických klasifikacích jako jedna z duševních poruch.

Slovo homosexualita je často používáno ve významu, pro tzv.

homosexuální chování – například je-li řeč o „trestnosti homosexuality“.

V tomto smyslu homosexualita není vrozená, ale historicky a kulturně podmíněná.

Za jiných okolností jsou tytéž psychické dispozice interpretovány v jiných pojmech a kontextech, v důsledku čehož se projevují jiným chováním a jinými společenskými interakcemi. homosexualisté, tedy „die Homosexualisten“) je doloženo v dopise, který psal rakousko-uherský spisovatel, žurnalista a aktivista maďarské národnosti Karl Maria Kertbeny (psán též Károly Mária Kertbeny, do roku 1847 Karl Maria Benkert) 6.

Nejběžnějšími typy homosexuality jsou mužská androfilie a ženská gynekofilie (gynofilie).

V teoretickém modelu, který rozlišuje pouze dvě sexuální orientace, bývají pod pojem homosexuality zařazována i pedofilní erotická zaměření na osoby stejného pohlaví.

Pro označení žen homosexuální orientace se běžně užívá slovo lesbička (od 90. Sapfó byla učitelkou vychovávající především šlechtické dívky, zda byla sama homosexuálního zaměření, není jisté (ukončila život z nešťastné lásky k muži).

let se šíří i forma lesba, dříve vnímaná jako slangová či hanlivá) a lesbický. V předmoderních dobách, zejména ve středověku a raném novověku, se pro označení homosexuálně se projevujících osob užívalo slovo sodomita, pro pohlavní styk mezi muži sodomie.

SHOW COMMENTS

Comments Homorsexual

The Latest from altay-blog.ru ©